Selecteer een pagina

Spliff Seeds respecteert de intellectuele eigendomsrechten van iedereen en kan niet tolereren dat iemands rechten op onze website(www.spliffseeds.nl/) worden geschonden. Als u klachten heeft over een schending van intellectuele eigendomsrechten die plaatsvindt op onze website, volg dan deze mededeling.

Let op: elke kennisgeving die u indient moet waarheidsgetrouw zijn en moet worden ingediend op straffe van meineed. Een valse kennisgeving kan aanleiding geven tot persoonlijke aansprakelijkheid. U kunt daarom het advies van een juridisch adviseur inwinnen voordat u een kennisgeving indient.

AUTEURSRECHTINBREUK

Bij wie kunt u een claim indienen wegens inbreuk op het auteursrecht?

Alle claims betreffende inbreuk op auteursrechten voor materiaal dat volgens u op onze website staat, moeten onmiddellijk in de vorm van een schriftelijke kennisgeving aan onze Copyright Agent worden gestuurd:

Copyright Agent voor Copyright claims:

Hoe kunt u een klacht indienen wegens inbreuk op het auteursrecht?

Een geldige vordering moet een schriftelijke mededeling zijn die alle volgende elementen bevat:

 • Handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of van een persoon die gemachtigd is namens de eigenaar op te treden;
 • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan beweerd wordt dat het geschonden is;
 • Identificatie van het materiaal waarvan beweerd wordt dat het inbreukmakend is of onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;
 • Informatie die ons redelijkerwijs in staat stelt contact op te nemen met de klagende partij (adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres);
 • Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de aangeklaagde wijze niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en
 • Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het exclusieve recht waarop naar verluidt inbreuk wordt gemaakt.

Let wel, er zijn aanzienlijke boetes voor valse claims, en we kunnen ook uw rekeningen afsluiten. Wij behouden ons het recht voor om uw claim te accepteren of af te wijzen, naar ons eigen oordeel en inzicht.

MERKINBREUK

Als u van mening bent dat de inhoud die op ons platform wordt gehost uw handelsmerk schendt, moet u de onderstaande procedure volgen.

Uw kennisgeving van merkinbreuk (“TM Notice”) moet het volgende bevatten:

 • Identificatie van uw merk en de goederen/diensten waarvoor u merkrechten claimt
 • Uw certificaat van merkregistratie en een afdruk van het merkenbureau van het betrokken land met de huidige status en de titel van de registratie. Of een verklaring dat uw merk niet is ingeschreven, samen met een rechterlijke uitspraak die uw rechten bevestigt.
 • Een korte beschrijving van hoe wij naar verluidt inbreuk maken op uw handelsmerk(en)
 • Een duidelijke verwijzing naar het materiaal dat volgens u inbreuk maakt en waarvan u de verwijdering vraagt,
  bijvoorbeeld de URL,
  enz.
 • Uw volledige naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de aangeklaagde manier niet is toegestaan door de eigenaar van het handelsmerk, zijn agent of de wet.
 • Een verklaring op straffe van meineed dat de informatie in de kennisgeving juist is en dat u het merk bent of bevoegd bent om de klacht namens de merkeigenaar in te dienen.
 • Uw elektronische of fysieke handtekening

WAARHEEN TE STUREN?

U kunt uw TM-bericht sturen naar:

E-mail: U kunt de TM-kennisgeving elektronisch indienen bij Pwillems@mailfence.com

ONJUISTE BEWERING

U kunt worden gestraft voor meineed of andere rechtsmiddelen als u een valse bewering doet over inbreuk op een handelsmerk.

  ONZE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

  Onze website, domein(www.spliffseeds.nl/), producten, logo’s, ontwerpen, handelsmerken, trade dress, handelsnaam, al onze

  functies, functionaliteiten en diensten blijven het exclusieve eigendom van Spliff Seeds en/of haar licentiegevers, al naar gelang het geval. Uw gebruik van of toegang tot onze Site of gebruikmaking van onze diensten zal op geen enkele wijze enig eigendom of andere eigendomsrechten in of op deze Site, onze diensten, enige inhoud overdragen of aan u overdragen. (behalve uw eigen inhoud), ontwerpen, gepubliceerd door ons of onze licentiegevers of derden. Dit Platform en de inhoud, inclusief maar niet beperkt tot het handelsmerk, logo, auteursrecht, ontwerp, lay-out, typografie, onderliggende HTML, Java scripts, tekst, audioclips, videoclips en graphics, en in de uitdrukking van de hierin opgenomen informatie, hetzij als een compilatie of anderszins, wordt beschermd door relevante wetten, regels en voorschriften inzake intellectuele eigendom. Handelsmerken, handelsnamen en ontwerpen die op deze site voorkomen zijn het exclusieve eigendom van of in licentie gegeven aan Spliff Seeds en zijn beschermd onder de toepasselijke wetgeving. Geen

  gebruik van een handelsmerk, trade dress, handelsnaam, inhoud, ontwerp, domein dat op onze website staat kan worden gemaakt

  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spliff Seeds.

   Laatst bijgewerkt op 01 april 2023.