Zaznacz stronę
Ogólne warunki handlowe www.spliffseeds.nl

Spis treści:

Artykuł 1 – Definicje

Artykuł 2 – Tożsamość przedsiębiorcy

Artykuł 3 – Zastosowanie

Artykuł 4 – Oferta

Artykuł 5 – Umowa

Artykuł 6 – Prawo odstąpienia od umowy

Artykuł 7 – Koszty odstąpienia od umowy

Artykuł 8 – Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Artykuł 9 – Cena

Artykuł 10 – Zgodność i gwarancja

Artykuł 11 – Dostawa i wykonanie

Artykuł 12 – Transakcje: czas trwania, wypowiedzenie i przedłużenie

Artykuł 13 – Płatności

Artykuł 14 – Skargi i reklamacje

Artykuł 15 – Spory

Artykuł 16 – Przepisy dodatkowe

Artykuł 1 – Definicje

Użyte w dalszej części niniejszych ogólnych warunków określenia oznaczają:

Okres karencji: okres, w którym konsument może skorzystać z przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy;

Konsument: osoba fizyczna, dokonująca zakupów w spliffseeds.nl niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Dzień: dzień kalendarzowy;

Czas trwania transakcji: umowa na odległość dotycząca produktów lub usług, których obowiązek zakupu i dostawy rozłożony jest w pewnym okresie czasu;

Nośnik trwały: każde urządzenie pozwalające odbiorcy lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do nich, w sposób umożliwiający dostęp do nich w przyszłości przez odpowiedni okres dla celów informacji i który pozwala na niezmienione odtworzenie przechowywanej informacji;

Prawo odstąpienia od umowy: możliwość konsumenta do rozwiązania umowy na odległość w ciągu określonego terminu;

Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która oferuje produkty lub usługi konsumentom na odległość;

Umowa na odległość: umowa opierająca się na firmowym zorganizowanym systemie sprzedaży na odległość produktów lub usług, w tym zawarciu umowy stosując jedną lub więcej technik porozumiewania się na odległość;

Technika porozumiewania się na odległość: sposób zawarcia umowy bez konieczności spotkania się konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym czasie i w tym samym miejscu.

Artykuł 2 – Tożsamość przedsiębiorcy

Spliff Seeds/Elbers-Naarden v.o.f.
Leidsestraat 26
1017 PB Amsterdam
Holandia
E-mailaddress: info@spliffseeds.nl
Numer telefonu: +31204230810
Numer wpisu do rejestru: 33.133.770
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): NL815975648B01

Jeżeli działalność przedsiębiorcy jest przedmiotem odpowiedniej licencji:

dane organu nadzorczego;

Jeżeli przedsiębiorca wykonuje zawód regulowany:

zawodowe stowarzyszenie lub organizacja, z którą jest związany:

zawód, miejsce w UE lub Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym zawód ten został przypisany:

odniesienie do zasad etyki zawodowej w Holandii i instrukcji, gdzie i jak można uzyskać te reguły zawodowe.

Artykuł 3 – Zastosowanie

Te ogólne warunki/postanowienia stosuje się do każdej oferty przedsiębiorcy i każdej zawartej umowy na odległość pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem.

Przed zawarciem umowy na odległość Ogólne warunki handlowe są udostępniane konsumentowi. Jeżeli nie będzie to możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie oznajmione, że Ogólne warunki będą do wglądu w siedzibie przedsiębiorcy oraz w przypadku prośby konsumenta będą one wysłane do konsumenta tak szybko, jak to możliwe bez dodatkowych kosztów.

Jeżeli umowa na odległość zawarta jest drogą elektroniczną, bez względu na poprzedni akapit i przed zawarciem umowy na odległość, tekst Ogólnych warunków handlowych zostanie udostępniony drogą elektroniczną konsumentowi tak, że będzie mógł on w łatwy sposób je zapisać i przechowywać na trwałym nośniku. Jeżeli nie będzie to jednak możliwe, przed zawarciem umowy na odległość konsument zostanie poinformowany, gdzie może on drogą elektroniczną zapoznać się z Ogólnymi warunkami handlowymi i że na jego prośbę powyższe warunki mogą być do niego przesłane drogą elektroniczną lub w inny sposób bez dodatkowych kosztów.

W przypadku, gdy oprócz powyższych Ogólnych warunków mają zastosowanie sprzeczne względem nich szczegółowe przepisy dotyczące produktów i usług, akapity: drugi i trzeci mogą ulec modyfikacji i konsument może odwołać się do warunków/przepisów najbardziej dla niego korzystnych.

Artykuł 4 – Oferta

Jeśli oferta jest ograniczona w czasie i jest na innych warunkach, będzie to wyraźnie zaznaczone w ofercie.

Oferta zawiera kompletny i dokładny opis oferowanych produktów i usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić właściwą ocenę produktów / usług przez konsumenta. Obrazy wykorzystane przez przedsiębiorcę prawdziwie reprezentują produkty i usługi. Oczywiste pomyłki i błędy nie wiążą przedsiębiorcy.

Każda oferta zawiera informacje, które w sposób zrozumiały informują konsumenta, jakie prawa i obowiązki są z ofertą związane. Są to w szczególności:

– ceny zawierające podatek VAT;

– ewentualne koszty dostawy;

– sposób, w jaki umowa zostanie zawarta i jakie działania mają zastosowanie;

– czy stosuje się prawo do odstąpienia od umowy;

– sposób płatności, dostawy i wykonania umowy;

– termin przyjęcia oferty lub okres, w którym przedsiębiorca gwarantuje cenę;

– wysokość kosztów porozumiewania się na odległość, jeżeli koszty korzystania z technologii do komunikowania się na odległość są obliczane na podstawie innej niż podstawowej stawki komunikacyjnej;

– czy umowa po jej zawarciu jest archiwizowana i jeżeli tak, to w jaki sposób konsument może się konsultować;

– sposób, w jaki konsument przed zawarciem umowy może sprawdzić dane i jeżeli będzie to konieczne również skorygować dane dostarczone przez niego w trakcie zawarcia umowy;

– inne języki (oprócz niderlandzkiego), w jakich umowa może być zawarta;

– przepisy postępowania, którym przedsiębiorca podlega oraz sposób, w jaki konsument może skonsultować te przepisy drogą elektroniczną;

– minimalny czas trwania umowy na odległość w przypadku przedłużającej się transakcji.

Artykuł 5 – Umowa

Umowa zostanie sfinalizowana, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 4, w chwili, gdy konsument akceptuje ofertę i spełnia warunki.

W sytuacji, gdy konsument zaakceptował elektronicznie ofertę, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdza drogą elektroniczną, że otrzymał akceptację oferty. Dopóki przedsiębiorca nie potwierdził przyjęcia oferty, konsument może rozwiązać umowę.

Jeżeli umowa jest tworzona elektronicznie, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony elektronicznej transmisji danych i zapewnienia bezpiecznego środowiska internetowego. Jeśli konsument może zapłacić elektronicznie, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Przedsiębiorca może – w granicach prawa – sprawdzić, czy konsument jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, oraz wszystkich tych okoliczności i czynników, które są potrzebne do należytego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli przedsiębiorca w ramach tego postępowania posiada uzasadnienie do niezawarcia umowy, jest on uprawniony do odmowy jej zawarcia lub wprowadzenia specjalnych warunków oferty.

Przedsiębiorca przekazuje następujące informacje o produktach lub usługach pisemnie lub w taki sposób, że konsument może przechowywać je w przystępny sposób na trwałym nośniku:

a. adres firmy dla złożenia reklamacji przez konsumenta;

b. warunki i sposób, w jaki konsument może wykonać prawo do odstąpienia od umowy oraz wyraźne wskazania związane z wyłączeniem prawa do odstąpienia od umowy;

c. informacje na temat gwarancji i usług po sprzedaży;

d. dane zawarte w artykule 4 ustęp 3, chyba że przedsiębiorca dostarczył je konsumentowi przed realizacją umowy;

e. wymagania dotyczące rozwiązania umowy w przypadku umów zawieranych na okres ponad jednego roku lub czas nieokreślony.

W przypadku długiej transakcji poprzedni ustęp e. ma zastosowanie tylko do pierwszej dostawy.

Artykuł 6 – Prawo odstąpienia od umowy

W przypadku produktów:

Przy zakupie produktów, konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Okres ten rozpoczyna się od daty otrzymania produktu przez konsumenta lub wyznaczonej wcześniej przez konsumenta osoby reprezentatywnej.

W trakcie tego okresu konsument będzie traktował produkt oraz opakowanie z należytą starannością i ostrożnością. Może on rozpakować produkt lub go używać w takim zakresie, jaki jest niezbędny do oceny, czy chce on produkt zachować. Jeżeli konsument chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien on zwrócić produkt ze wszystkimi należącymi do niego akcesoriami oraz jeżeli jest możliwe w oryginalnym stanie i opakowaniu do przedsiębiorcy zgodnie z przejrzystą instrukcją dostarczoną przez przedsiębiorcę.

W przypadku usług:

W przypadku skorzystania z usług konsument ma możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyny w ciągu co najmniej 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy, konsument musi przestrzegać rozsądnych i przejrzystych instrukcji dostarczonych przez przedsiębiorcę w ofercie lub w trakcie dostarczanych usług.

Artykuł 7 – Koszty odstąpienia od umowy

W razie wykonania przez konsumenta prawa odstąpienia od umowy, będzie musiał on zapłacić koszty zwrotu produktu.

Jeżeli konsument dokonał płatności za produkt, przedsiębiorca zwróci tę kwotę jak najszybciej, ale nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania przesyłki zwrotnej.

Artykuł 8 – Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

Przedsiębiorca może wyłączyć prawo odstąpienia od umowy dla konsumenta w zakresie określonym w pkt 2 i 3. Wyłączenie prawa do odstąpienia ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie o tym wspomniał przed zawarciem umowy.

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w odniesieniu do następujących produktów:

a. które są wykonane przez przedsiębiorcę według wymagań lub specyfikacji konsumenta;

b. mające wyraźny charakter osobisty;

c. które nie mogą być zwrócone z powodu ich natury;

d. które mogą szybko się zepsuć lub zestarzeć;

e. których cena zależy od wahań na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;

f. dla poszczególnych gazet i czasopism;

g. audio i nagrań wideo oraz oprogramowania komputerowego, w których konsument ma złamane plomby.

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w odniesieniu do następujących usług :

a. dotyczących zakwaterowania, transportu, gastronomii lub wypoczynku, które wykonywane są w określonym dniu lub w określonym okresie;

b. których dostarczenie już rozpoczęto za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem okresu prawa do odstąpienia od umowy;

c. dotyczące zakładów i loterii.

Artykuł 9 – Cena

W okresie wskazanym w ofercie ceny produktów i / lub usług nie wzrosną, z wyjątkiem zmian cen w związku ze zmianami stawek podatku VAT.

Niezależnie od postanowień poprzedniego ustępu przedsiębiorca może oferować produkty i usługi o zmiennych cenach, gdy ceny te podlegają wahaniom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu. Te wahania i fakt, że wymienione ceny są cenami docelowymi będzie wspomniane w ofercie.

Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy wynikają one z przepisów ustawowych lub wykonawczych.

Podwyżki cen od 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to zastrzegł i:

a. są wynikiem przepisów ustawowych lub wykonawczych; lub

b. konsument posiada możliwość wypowiedzenia umowy z dniem wzrostu cen.

Ceny zawarte w ofercie produktów i/lub usług zawierają podatek VAT.

Artykuł 10 – Zgodność i gwarancja

Przedsiębiorca zapewnia, że produkty i/lub usługi spełniają warunki zawartej umowy, zgodne są ze specyfikacjami podanymi w ofercie, spełniają rozsądne wymagania dotyczące solidności i użyteczności i zgodne są z obowiązującymi przepisami prawnymi i/lub rozporządzeniami rządowymi w dniu zawarcia umowy. Jeśli uzgodniono, przedsiębiorca zapewnia również, że produkt nadaje się do innego niż normalnego użytkowania.

Gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, producenta lub importera w żaden sposób nie zmienia praw i roszczeń, które na podstawie umowy konsument może stosować względem przedsiębiorcy.

Artykuł 11 – Dostawa i wykonanie

Przedsiębiorca będzie z największą starannością wykonywał odbiór i realizację zamówień na produkty i oceniał wnioski o świadczeniu usług.

Adres, który został podany przez konsumenta przedsiębiorcy uważany jest za miejsce dostawy.

Z zastrzeżeniem artykułu 4 tych warunków przedsiębiorca zrealizuje akceptowane zlecenia szybko, w ciągu 30 dni, chyba że dłuższy termin został uzgodniony. Jeśli dostawa jest opóźniona lub jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowany tylko częściowo, konsument otrzyma je nie później niż 30 dni od daty złożenia zamówienia. Konsument w tym przypadku ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów i ma prawo do odszkodowania.

W przypadku rozwiązania umowy zgodnie z poprzednim punktem, przedsiębiorca powinien zwrócić kwotę, którą konsument zapłacił jak najszybciej, lecz nie później niż 30 dni po jej zakończeniu.

Jeżeli dostawa zamówionego produktu wydaje się być niemożliwa, przedsiębiorca powinien dążyć do udostępnienia produktu zastępczego. Przed dostawą, będzie zaznaczone w jasny i zrozumiały sposób, że wymieniony produkt zostanie dostarczony. Prawo odstąpienia od umowy nie może być wykluczone w odniesieniu do produktów zamiennych. Koszty ewentualnej przesyłki zwrotnej ponosi przedsiębiorca.

Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy, aż do momentu dostarczenia konsumentowi lub na wyznaczone wstępnie miejsce przedstawiciela lub przedsiębiorcy, chyba że ustalono inaczej. W przypadku otrzymania uszkodzonego produktu, należy zgłosić to poprzez e-mail w ciągu 3 dni. Możesz wysłać e-mail na: info@spliffseeds.nl.

Artykuł 12 – Transakcje: czas trwania, wypowiedzenie i przedłużenie

Wypowiedzenie

Konsument może w każdej chwili umowy, która została zawarta na czas nieokreślony i która rozciąga się do regularnego dostarczania produktów (w tym energii elektrycznej) i usług z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa złożyć wypowiedzenie w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.

Konsument może w każdej chwili umowy, która została zawarta na czas określony i która rozciąga się do regularnego dostarczania produktów (w tym energii elektrycznej) i usług z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa złożyć wypowiedzenie w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.

Konsument może w postanowieniach zawartych w powyższych akapitach:

w każdej chwili wypowiedzieć, a nie ograniczać się do zakończenia w danym czasie lub w określonym czasie;

przynajmniej zakończyć je w taki sam sposób, w jaki zostały one zawarte;

zawsze złożyć wypowiedzenie w tym samym terminie wypowiedzenia, jaki przedsiębiorca wynegocjowała dla siebie.

Przedłużenie

Umowa zawarta na czas określony, która rozciąga się do regularnego dostarczania produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług nie powinna być automatycznie odnowiona lub przedłużona na czas określony.

Niezależnie od postanowień ustępu poprzedzającego umowa zawarta na czas określony, która rozciąga się do regularnego dostarczania codziennych wiadomości i tygodniowych gazet i czasopism może być przedłużona na określony okres trzech miesięcy, w przypadku gdy konsument to przedłużenie może wypowiedzieć z zachowaniem terminu jednego miesiąca.

Umowa, która została zawarta na czas określony i która rozciąga się na regularne dostarczanie produktów i usług, może być automatycznie przedłużona tylko na czas nieokreślony, jeżeli konsument w każdej chwili może skorzystać z okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc, a okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż trzy miesiące, jeśli umowa obejmuje regularne dostawy, lecz rzadziej niż raz na miesiąc gazet codziennych, tygodników i czasopism.

Umowa, która została zawarta na czas określony, która rozciąga się do regularnego dostarczania gazet codziennych, tygodników i czasopism (okres próbny) nie zostanie automatycznie przedłużona i kończy się automatycznie po zakończeniu procesu lub okresu próbnego.

Czas trwania

Jeżeli umowa ma okres trwania dłuższym niż jeden rok, konsument może po upływie roku zakończyć ją w dowolnym momencie w okresie wypowiedzenia nie dłuższym niż jeden miesiąc, chyba że zasadność i uczciwość są przeciwne wypowiedzeniu przed upływem uzgodnionego czasu trwania umowy.

Artykuł 13 – Płatności

Jeżeli nie uzgodniono inaczej, konsument musi zapłacić należne kwoty w ciągu 7 dni od rozpoczęcia okresu karencji, o którym mowa w artykule 6 ustęp 1. W przypadku umowy świadczenie usług, należne kwoty należy zapłacić po otrzymaniu potwierdzenia zawarcia umowy na dane usługi.

Przy sprzedaży produktów konsumentom, przedpłata ponad 50% nigdy nie może być przewidziane w ogólnych warunkach. Gdy zaliczka została określona, konsument nie może dochodzić żadnych praw dotyczących realizacji odpowiedniego zlecenia lub usług przed dokonaniem płatności przedpłaty.

Konsument ma obowiązek powiadomić przedsiębiorcę o nieścisłościach w dostarczonych danych lub w szczegółach płatności.

W przypadku niedotrzymania obowiązków przez konsumenta przedsiębiorca, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych, ma prawo do pobrania od konsumenta uzasadnionych kosztów, które są podawane do wiadomości konsumenta z góry.

Artykuł 14 – Skargi i reklamacje

Przedsiębiorca dysponuje procedurą składania reklamacji i rozpatruje skargi zgodnie z tą procedurą reklamacji.

Skargi dotyczące realizacji umowy muszą być w pełni i jasno opisane oraz niezwłocznie złożone u przedsiębiorcy, zaraz po tym jak konsument odkrył wady.

Skargi składane do przedsiębiorcy zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Jeśli skarga wymaga dłuższego czasu jej rozpatrzenia, przedsiębiorca odpowie w ciągu 14 dni i udzieli informacji, kiedy konsument otrzyma bardziej szczegółową odpowiedź.

Jeżeli skarga nie może być rozwiązana na mocy porozumienia, powstaje spór, który jest przedmiotem przepisów rozstrzygania sporów.

Artykuł 15 – Spory

Do umów zawartych według powyższych Ogólnych warunków handlowych pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem ma zastosowanie jedynie prawo Holenderskie.

W przypadku sporów konsument może zwrócić się do WebwinkelKeur, który będzie pośredniczyć w mediacji za darmo. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, konsument może zwrócić się o rozpatrzenie sporu do GeschilOnline. Decyzje zapadłe w tym procesie są wiążące zarówno dla konsumenta jak i przedsiębiorcy.

Artykuł 16 – Przepisy dodatkowe

Dodatkowe lub inne przepisy Ogólnych warunków handlowych nie mogą działać na szkodę konsumentów i powinny być rejestrowane na piśmie, w taki sposób, aby konsument mógł zapisać je w przystępny sposób na trwałym nośniku